Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies
Nowe
Informacje ogólne
Obiekt
Działki
Termin
Adres

Nowe - Działki inwestycyjne na sprzedaż

Oferujemy na sprzedaż prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej składającej się z 3 działek 1088/8, 1088/3 oraz 1088/4 o łącznej powierzchni 3880 m2, zlokalizowanej przy ulicy Bydgoskiej, stanowiącej główną drogę w mieście. W bezpośrednim otoczeniu oferowanych działek znajduje się popularny dyskont spożywczy oraz stacja benzynowa.

Nieruchomość znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Nowe (UCHWAŁA Nr XXVIII/196/17 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 10 maja 2017 r.) i ma następujące przeznaczenie: B9U – tereny zabudowy usługowej.

Podstawowe parametry funkcji B9U w planie zagospodarowania przestrzennego:
• minimalna i maksymalna intensywność zabudowy: 0,1-1,0;
• minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 30%;
• maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 50%;
• maksymalna wysokość zabudowy: do 12 m;
• geometria dachów: dwu- lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dachowych od 20o do 50o (dopuszcza się dachy płaskie);
• minimalna liczba miejsc do parkowania:
minimum 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni usługowej,
• dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową minimum 1 miejsce postojowe dla obiektów poniżej 50 m2 powierzchni usługowej i minimum 1 miejsce postojowe na każde 10 miejsc postojowych.

----------------------------------

Po więcej szczegółów można dzwonić lub pisać:

+48 665 800 003

grunty@dudadevelopment.pl