Mmm, czy ktoś piecze ciasteczka?
Polityka cookies
Kamienna Góra
Informacje ogólne
Obiekt
Termin
Adres

Kamienna Góra - Działka w centrum

Oferujemy na sprzedaż prawo własności nieruchomości gruntowej o nr. ewid. 138/5 oraz 138/6, zlokalizowanej u zbiegu ulic Krzeszowskiej i Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze, o łącznej powierzchni 6012 m2.

W najbliższym otoczeniu oferowanych działek znajduje się osiedle mieszkaniowe, dyskont spożywczy, kościół oraz liczne punkty handlowe i usługowe.

Teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dla którego ustalono funkcję:
Oznaczenie terenu U – zabudowa usługowa
a) tereny i obiekty handlu detalicznego średnio-powierzchniowego o powierzchni sprzedaży mniejszej
niż 2000 m² i większej niż 400 m², oraz powiązane z nimi zamknięte składy i magazyny,
b) tereny i obiekty handlu detalicznego mało-powierzchniowego o powierzchni sprzedaży mniejszej
niż 400 m² - zwane dalej sklepami, oraz powiązane z nimi zamknięte składy i magazyny,
c) tereny i obiekty gastronomiczne,
d) tereny i obiekty biurowe,
e) tereny i obiekty usług drobnych,
f) tereny i obiekty pracowni projektowych i artystycznych,
g) tereny i obiekty lecznic dla zwierząt małych;
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) ustala się maksymalną i minimalną intensywność zabudowy w wartościach – 0,35 i 0,28,
b) ustala się wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki lub terenu - wyrażoną jako
wskaźnik – 0,32 z tolerancją 10%,
c) ustala się minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej - 40%, o ile przepisy techniczne nie stanowią inaczej,
2) gabaryty i wysokość projektowanych obiektów: maksymalna wysokość projektowanych obiektów - 8,0 m dla dachów płaskich i 10,0 m dla dachów
niepłaskich,

(UCHWAŁA NR XL/245/21 RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Osiedla Krzeszowskiego w Kamiennej Górze)

--------------------------------

Po więcej szczegółów można dzwonić lub pisać:

+48 665 800 003

grunty@dudadevelopment.pl